Zer funtzio betetzen ditu finken administratzaileak?

Lanbide honetako gero eta profesional gehiago eskatzen dira; jabekideen erkidego asko finken administratzaileak kontratatzeko asmotan daude, ez bakarrik mota honetako profesionalen laguntzak abantailak ekar ditzaketelako, baita funtzio ugari betetzen dituztelako ere. Pertsona batzuek ez dituzte horien gaitasun guztiak ezagutzen. Horregatik, zer egiten duten eta zertaz arduratzen diren galdetzen dute etengabe; are gehiago, batzuetan, arazoren bat konpontzen dutenean ere, jabeek edo erkidegoek ez daukate erabat garbi finken administratzaileek zer egiten duten. Zalantzarik gabe, pertsona askok lanbidea gutxietsi egiten dute.

Jabetza Horizontalari buruzko Legea eta finken administratzaileen inguruan zer xedatzen duen

Lanbidea ezagutzen ez denez, ohikoa da erkidegoek edo jabeek administratzaileei ez dagozkien funtzioak betetzeko exijitzea. Hala ere, Legearen 20. artikuluan, finken administratzaileek betetzen dituzten funtzio guztiak modu orokorrean zerrendatzen dira. Hauek dira funtzioetako batzuk:

  • Etxea, instalazioak eta zerbitzuak egoera onean egon daitezen zaintzea. Horretarako, titularrei beharrezko aholkuak eman eta ohartarazpenak egiten dizkiete.
  • Gastuen Plana aurretiaz prestatu eta batzarraren esku uztea.
  • Kontserbazioa zaindu eta premiazko konponketez eta neurriez arduratzea. Horren berri presidenteari edo jabeei ematen zaie, kasuaren arabera.
  • Obren inguruko erabakiak gauzatu eta egin beharreko ordainketa eta kobrantzak egitea.
  • Batzarreko idazkari funtzioa bete eta erkidegoaren dokumentazioa gordetzea, titularrek hala eskatuz gero.
  • Batzarrak bere esku uzten dituen gainerako eskuduntza guztiak.

Gaur egun, gero eta lan gehiago egiten dira, gizartea etengabe garatzen ari delako eta gero eta erronka handiagoak ezartzen dituelako. Horregatik, finken administratzaileak, praktikan, kontabilitatearen eta erakundeen arloko ezagutzak dituzten kudeatzaile administratibo modukoak bihurtu dira. Horrez gain, pertsonen nahiekin, lehentasunekin eta iritziekin etengabe elkarrekintzan ari direnez, gatazken bitartekaritzaren arloa eta lege-ordenaren ezaugarriak ere ezagutzen dituztela esan daiteke.

 

Finken administratzaile batek bete ditzakeen bestelako funtzioak

Legediari jarraituz bere esku uzten diren eskuduntzez gain, arlo honetako profesional on batek lan egiten duen tokiko jabeentzat edo erkidegoarentzat onuragarriak diren jarduera hauek egin ditzake:

  • Ondare higiezina kudeatu, legeek exijitzen dituzten baldintzak betetzeko.
  • Askotariko aholkularitza eman eta bere zerbitzuak kontratatu dituzten pertsonentzat onuragarriak diren ideiak eman, dela lege arlokoak, dela ekonomikoak edo teknikoak.
  • Erkidegoan sortzen diren eztabaidetan bitartekari izan eta konpondu, lege-arrazoiak, teknikoak eta psikosozialak aztertuz, arazoa konpontzeko helburuarekin.
  • Aktak egin, batzarrak deitu eta lan egiten duen tokiko dokumentazio guztia (datuak, erabakiak, ziurtagiriak) babestu ahal izango du. Horrez gain, ordainketa eta kobrantzez arduratu ahal izango du, kontabilitatea modu gardenean eta eguneratuan eramanez, besteak beste.

Kontratatu nahi duzun finken administratzaileak egingo dituen funtzio guztiak argitzea komeni da. Artikulu hau zure sare sozialetan partekatzea proposatzen dizugu.

Kasu jakin batzuetan obrak nahitaezkoak izango dira, betiere urteko jasanarazitako zenbatekoa ez bada gastu komunen ohiko 12 hilekoen zenbatekoa baino handiagoa; beharrezkoa al da batzarrak ordainketa-zatikapena onartzea?

Jabetza Horizontalaren Lege berriaren 10. artikuluak hau xedatzen du: «Nahitaezkoak izango dira eta ez dute jabeen batzarraren aurretiko erabakirik beharko…»; hori horrela, batzarrak ezingo du baztertu kontserbatzeko edo irisgarritasuna bermatzeko obrarik egitea, baina artikulu horrek ez du inola ere debekatzen ordainketa zatikatzea, horrek ez baitu zerikusirik nahitaezko eraikuntza edo birmoldaketa gauzatzearekin. Horregatik, eztabaidatu ahalko litzateke ordainketa zatikatzea batzarraren gehiengoak bilera batean onartu beharko lukeen.

Read more

¿Qué quorum es necesario para instalar aparato de aire acondicionado?

Para la instalación de aparatos de aire acondicionado en una Comunidad el quorum necesario es el establecido en el artículo 17.3 de la Ley de propiedad Horizontal si se trata de un aprovechamiento privativo. El citado artículo señala que el quórum de tres quintas partes del total de propietarios y cuotas se aplicará al establecimiento o supresión de equipos o sistemas cuya finalidad sea la de mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los propietarios.

Read more

Elección del presidente en la comunidad de vecinos

Toda comunidad de propietarios debe tener necesariamente una persona que la represente en todos los asuntos que puedan afectarle, bien sea a nivel judicial o en el día a día de las cuestiones que puedan surgir. Esta persona es el Presidente de la Comunidad.

Read more

Si se producen daños en un inmueble procedente de los elementos comunes ¿Deben pagar los copropietarios afectados su parte proporcional de la derrama?

Cuando se producen daños a un inmueble por culpa de elementos comunes, deben pagar todos los copropietarios de la Comunidad incluidos los afectados. En estos casos, se recomienda la presentación de un informe pericial en el que se demuestre que los daños proceden de los elementos comunes.

Read more

¿Qué obras puede realizar el propietario de una finca o piso en una Comunidad de Vecinos?

A partir de hoy, vamos a ir subiendo posts basándonos en las dudas y cuestiones que suelen surgir en el día a día a los propietarios de las Comunidades de Vecinos en las que somos los Administradores de Fincas. Para ello, nos basaremos en la Ley de Propiedad Horizontal y aportaremos jurisprudencia relacionada con la cuestión que tratemos.

Read more