Kasu jakin batzuetan obrak nahitaezkoak izango dira, betiere urteko jasanarazitako zenbatekoa ez bada gastu komunen ohiko 12 hilekoen zenbatekoa baino handiagoa; beharrezkoa al da batzarrak ordainketa-zatikapena onartzea?

Jabetza Horizontalaren Lege berriaren 10. artikuluak hau xedatzen du: «Nahitaezkoak izango dira eta ez dute jabeen batzarraren aurretiko erabakirik beharko…»; hori horrela, batzarrak ezingo du baztertu kontserbatzeko edo irisgarritasuna bermatzeko obrarik egitea, baina artikulu horrek ez du inola ere debekatzen ordainketa zatikatzea, horrek ez baitu zerikusirik nahitaezko eraikuntza edo birmoldaketa gauzatzearekin. Horregatik, eztabaidatu ahalko litzateke ordainketa zatikatzea batzarraren gehiengoak bilera batean onartu beharko lukeen.

Nolabait esateko, hori obra gauzatzen duen enpresaren esku egongo da, horrek erabakiko baitu ordainketa zatikatzeko aukera eskaintzen duen, egiteko kontratatu duten helburua betetzearren. Abantaila handia izango litzateke, zalantzarik gabe, jabekide guztientzat, horrela ez baitzuten ordainketa bakarra egin beharko, eta errazago izango zitzaien zatika ordaintzea. Zenbait enpresak lan bera egiteko eskaintzak egiten badituzte baina kostu txikiagoarekin, dela prezioari dela zatikapenari dagokionez, batzarrak komeni ez zaizkionei betoa jartzeko aukera izango du, baina ezingo du obra egitea baztertu; hala bada, obra egin beharko da eskainitako aurrekontuetako batekin, betiere legeetan ezarritako baldintzak betetzen baditu eta ez bada gastu komunen ohiko hamabi hileko kuoten zenbatekoa baino handiagoa.

Aurrekontua hileko kuota horiek baino handiagoa bada, batzarrak bozketa egin beharko du, gehiengo soil bidez, haren zatikapena erabakitzeko; era horretan, gauzatu beharreko obraren kostu globalaren zenbatekoaren ordainketa gutxitu ahalko litzateke. Baina obraren kostua ez bada ohiko hileko kuoten balioa baino handiagoa, ez da zatikapena zertan bozkatu, obra hori guztiz nahitaezkoa izango bailitzateke bestelakorik eztabaidatu beharrik gabe.

Parlamentuak eginiko legeriaren aldaketa horren xedea da desgaitasuna duten pertsonak eta hirugarren adinekoak babestea, beste pertsona batzuek eta jabeen batzarrak haiekin, duten izaeragatik, solidarizatu nahi izatearen mende egon ez daitezen. Horregatik, hain zuzen ere, eman zitzaion «nahitaezko obren» izaera, aurretik aurka bozkatzeko aukera baitzegoen, eta gehiengo batek uko egiten zion etxebizitzan sartzeko laguntza behar zuten pertsonen mesedetarako obra horien premia onartzeari.