Jabeen erkidegoko bizikidetza-arauak

Erkidego batean bizi direnek arauak bete behar dituzte ezinbestean, interes komunak daudelako. Jabetza pribatua errespetatzea da guztion nahia. Jabeak edo okupatzaileak ezin du egin bere apartamenduan edo eraikinaren gainerako guneetan estatutuetan debekatutako ekintzarik, ez eta gogaikarriak, osasungaitzak, arriskutsuak edo legez kanpokoak direnak ere.

Read more

Alokairua nahi duten beste eta nahi dutenean igo dezakete?

EZ. Horixe da, funtsean, galdera horren erantzuna. Izan ere, kontratuan ezarritakoaren arabera, alokairua noiz igoko den eta zer ehuneko igoko den zehaztuko duten klausulak edo baldintzak egon behar dira. Alokairua kontratuan hitzartutako denboratik kanpo igotzeak ondorioak ekar diezazkioke jabeari.

Read more

Nola saldu zure pisua?

Urte amaiera iristearekin batera pisua saltzeko asmoa sortu zaizu, ez urte berria beste etxe batean hasteko bakarrik, baita prezio onenean saltzeko ere, merkatuan eskaera handia daudenez saltzea errazagoa delako. Hala ere, zure jabetza oso azkar edo prezio onean saldu nahi izanda ere, izapide tekniko batzuk egin behar dituzu legezko baldintza guztiak egunean izateko.

Read more

Etxebizitzen energia-ziurtagiria

2013an, Errege Dekretu bidez, energia aurreztearen inguruan kontzientziatzeko kanpaina eta errolda moduko bat abiarazi zen. Neurri horri jarraikiz, higiezineko energia-kontsumoaren kalitatea egiaztatzeko ziurtagiri bat izan behar dute jabeek. Horrela, neurri zuzentzaileak edo aldaketa esanguratsuak aplika daitezke, maila hori estandar edo normaltzat jotzen denaren oso bestelakoa bada.

Read more

Nire pisua ekitaldiak egiteko alokatu dezaket?

Jabetza pribatuak dauzkagunean, horiekin «nahi duguna» egin dezakegula pentsa dezakegu. Sarean gehien galdetzen den gauzetako bat da norbere pisua ekitaldiak egiteko alokatu ote daitekeen, adibidez: festak egiteko, bilera zibilak edo hori baino gehiago ere. Erantzuna baiezkoa da, baina gure jabetzan «nahi duguna» egiteak bizilagunak ez gogaitzeko edo zure pisua arriskuan ez jartzeko baldintza batzuk hartu behar dituzu kontuan.

Read more

Zer da jabetza horizontalari buruzko legea?

Jabetza horizontalari buruzko legean zer finkatzen den jakin aurretik, zer ondasun motaz ari den zehatz eta garbi definitzea komeni da. Jabetza mota hori Kode Zibileko 396. artikuluan jasota dago eta bere ezaugarri nagusia bi jabetza-eskubide bateratzea da. Eskubide horiek honako hauek izan daitezke:

Read more

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Zer egin bizilagun berankorrekin?

Jabekideen erkidegoan bizilagun berankor bat baldin badago, Jabetza Horizontalari buruzko Legeak, JHL deiturikoak, bete beharreko prozedura planteatzen du 21. artikuluan, «Prozedura monitorioa» izenekoan. Jabeak JHLren 9. artikuluko «e» eta «f» letretan finkatutako betebeharrak betetzen ez baditu erabiliko da artikulu hori. Kasu horietan, erkidegoko presidenteak edo administratzaileak organo jurisdikzionaletara jo ahal izango du prozedura hori ireki dadin eskatzeko, betiere aurretik jabekideen batzarrak hala erabakiz gero.

Read more

Jabekideen erkidego baten zerga-betebeharrak

Jabetza Horizontalari buruzko Legeak jabeei ezartzen dizkienetatik haratago, jabekideen erkidego guztiek dituzte estatuarekiko zerga-betebehar batzuk, zerga-organoen bidez gauzatu beharrekoak. Jabeen erkidego batek jarduera ekonomikoak gauza ditzake; adibidez, terraza aloka dezake satelite-antena bat ipintzeko edo publizitateko iragarkietarako egitura bat jartzeko. Horrelakoetan, BEZaren subjektu pasiboa dela jotzen da. Hau da, BEZaren aitorpenak aurkeztu beharko ditu, eta emandako zerbitzuei dagokien zerga ordaindu. Alabaina, aukera izango du zerbitzu horiek emateko beharrezko zerbitzu edo obren BEZa kentzeko (adibidez, zerga-aholkularitzakoak edo fatxaden konponketa-lanenak).

Read more

Zer funtzio betetzen ditu finken administratzaileak?

Lanbide honetako gero eta profesional gehiago eskatzen dira; jabekideen erkidego asko finken administratzaileak kontratatzeko asmotan daude, ez bakarrik mota honetako profesionalen laguntzak abantailak ekar ditzaketelako, baita funtzio ugari betetzen dituztelako ere. Pertsona batzuek ez dituzte horien gaitasun guztiak ezagutzen. Horregatik, zer egiten duten eta zertaz arduratzen diren galdetzen dute etengabe; are gehiago, batzuetan, arazoren bat konpontzen dutenean ere, jabeek edo erkidegoek ez daukate erabat garbi finken administratzaileek zer egiten duten. Zalantzarik gabe, pertsona askok lanbidea gutxietsi egiten dute.

Jabetza Horizontalari buruzko Legea eta finken administratzaileen inguruan zer xedatzen duen

Lanbidea ezagutzen ez denez, ohikoa da erkidegoek edo jabeek administratzaileei ez dagozkien funtzioak betetzeko exijitzea. Hala ere, Legearen 20. artikuluan, finken administratzaileek betetzen dituzten funtzio guztiak modu orokorrean zerrendatzen dira. Hauek dira funtzioetako batzuk:

  • Etxea, instalazioak eta zerbitzuak egoera onean egon daitezen zaintzea. Horretarako, titularrei beharrezko aholkuak eman eta ohartarazpenak egiten dizkiete.
  • Gastuen Plana aurretiaz prestatu eta batzarraren esku uztea.
  • Kontserbazioa zaindu eta premiazko konponketez eta neurriez arduratzea. Horren berri presidenteari edo jabeei ematen zaie, kasuaren arabera.
  • Obren inguruko erabakiak gauzatu eta egin beharreko ordainketa eta kobrantzak egitea.
  • Batzarreko idazkari funtzioa bete eta erkidegoaren dokumentazioa gordetzea, titularrek hala eskatuz gero.
  • Batzarrak bere esku uzten dituen gainerako eskuduntza guztiak.

Gaur egun, gero eta lan gehiago egiten dira, gizartea etengabe garatzen ari delako eta gero eta erronka handiagoak ezartzen dituelako. Horregatik, finken administratzaileak, praktikan, kontabilitatearen eta erakundeen arloko ezagutzak dituzten kudeatzaile administratibo modukoak bihurtu dira. Horrez gain, pertsonen nahiekin, lehentasunekin eta iritziekin etengabe elkarrekintzan ari direnez, gatazken bitartekaritzaren arloa eta lege-ordenaren ezaugarriak ere ezagutzen dituztela esan daiteke.

 

Finken administratzaile batek bete ditzakeen bestelako funtzioak

Legediari jarraituz bere esku uzten diren eskuduntzez gain, arlo honetako profesional on batek lan egiten duen tokiko jabeentzat edo erkidegoarentzat onuragarriak diren jarduera hauek egin ditzake:

  • Ondare higiezina kudeatu, legeek exijitzen dituzten baldintzak betetzeko.
  • Askotariko aholkularitza eman eta bere zerbitzuak kontratatu dituzten pertsonentzat onuragarriak diren ideiak eman, dela lege arlokoak, dela ekonomikoak edo teknikoak.
  • Erkidegoan sortzen diren eztabaidetan bitartekari izan eta konpondu, lege-arrazoiak, teknikoak eta psikosozialak aztertuz, arazoa konpontzeko helburuarekin.
  • Aktak egin, batzarrak deitu eta lan egiten duen tokiko dokumentazio guztia (datuak, erabakiak, ziurtagiriak) babestu ahal izango du. Horrez gain, ordainketa eta kobrantzez arduratu ahal izango du, kontabilitatea modu gardenean eta eguneratuan eramanez, besteak beste.

Kontratatu nahi duzun finken administratzaileak egingo dituen funtzio guztiak argitzea komeni da. Artikulu hau zure sare sozialetan partekatzea proposatzen dizugu.

Kasu jakin batzuetan obrak nahitaezkoak izango dira, betiere urteko jasanarazitako zenbatekoa ez bada gastu komunen ohiko 12 hilekoen zenbatekoa baino handiagoa; beharrezkoa al da batzarrak ordainketa-zatikapena onartzea?

Jabetza Horizontalaren Lege berriaren 10. artikuluak hau xedatzen du: «Nahitaezkoak izango dira eta ez dute jabeen batzarraren aurretiko erabakirik beharko…»; hori horrela, batzarrak ezingo du baztertu kontserbatzeko edo irisgarritasuna bermatzeko obrarik egitea, baina artikulu horrek ez du inola ere debekatzen ordainketa zatikatzea, horrek ez baitu zerikusirik nahitaezko eraikuntza edo birmoldaketa gauzatzearekin. Horregatik, eztabaidatu ahalko litzateke ordainketa zatikatzea batzarraren gehiengoak bilera batean onartu beharko lukeen.

Read more